Neha Parashar

Neha Parashar

Head Category Development, Pidilite

Biography